Diễn biến Leek (Eng) vs Port Vale (Eng), 11/07/2024

Hiệp 1
Hiệp 2